Iskalnik izdelkov

×
  • Ogrevanje
  • {{ row.name }}
  • Toplotni vir
  • {{ row.name }}
  • Ogrevanje sanitarne vode
  • {{ row.name }}
  • Reguliranje ogrevalnih krogov
  • {{ row.name }}
  •  
  • {{ row.name }}
Slide 1

Prodajni pogoji

Splošna določila

Prodajo izdelkov in storitev vršimo izključno v skladu s temi splošnimi pogoji za prodajo. Nakupni pogoji naših kupcev so s tem izključeni in se ne sprejemajo tudi v primerih, ko jim mi izrecno ne oporekamo. Vsa morebitna odstopanja od teh splošnih pogojev za prodajo morajo biti z naše strani vedno pisno potrjena.

Splošni pogoji za prodajo so sestavni del predračunov, računov, ponudb in pogodb.

Vsa prejeta naročila morajo biti v pisni obliki in prejeta naročila dobijo veljavnost le z našo pisno potrditvijo. Kot pisno potrjena naročila se smatrajo tudi potrditve po telefaksu in elektronski pošti. Vsebina naše potrditve je končno veljavna.

V primeru, da kupec odpove naročilo, je le-ta dolžan družbi povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi s tem naročilom do dneva odpovedi.

Dobavni roki

Dobavni roki so v osnovi orientacijski in niso obvezujoči, razen če pisno ni bilo potrjeno drugače. Dobavni rok prične z dnevom potrditve naročila in izteče z dnem dostave izdelka ali izpolnitve storitve kupcu.

Dobavni roki se lahko sorazmerno podaljšajo v primeru nepredvidljivih ovir, ki niso nastale po naši volji, in ki so take narave, da so imele pomemben vpliv na izpolnitev obveznosti. Začetek in konec ovir smo obvezni takoj sporočiti kupcu. Na osnovi teh ovir kupec ne more vložiti zahtevka za povrnitev škode nastale ob prekoračitvi dobavnega roka.

Delne dobave so dopustne. Potrjeni dobavni rok se lahko podaljša v primeru naknadne spremembe naročila kupca.

V primeru, da kupec v okviru dobavnega roka ni sposoben prevzeti blaga ali dogovorjene storitve, smo upravičeni izdati račun za vrednost blaga oz. storitev. Hkrati smo upravičeni obračunati stroške skladiščenja blaga ter za nastale stroške izdati račun.

Prehod odgovornosti za izdelke velja z dnem prevzema izdelkov, dostavljenih s strani prevoznika. V primeru, ko mi ne nosimo stroškov prevoza, preide tveganje za izgubo ali poškodbo blaga na kupca s predajo blaga prevozniku, špediterju ali naročniku osebno.

Prodajne cene

Cene izdelkov in storitev so določene s ceniki ali se individualno določijo. Pariteta dobave izdelkov je določena v veljavnih cenikih ali skladna individualnemu dogovoru. V prodajnih cenah ni obračunan davek na dodano vrednost.

Plačilni pogoji

Račun je plačljiv v roku in na način, kakršen je bil dogovorjen ob sklenitvi pogodbe oz. potrjen ob prejemu naročila. Kot datum plačila se šteje datum prispetja kupčevih sredstev na naš transakcijski račun pri poslovni banki. V kolikor je kupnina plačana v 8 dneh po izdaji računa se kupcu prizna dodaten popust v višini 2 odstotkov.

V primeru, da kupec ne plača kupnine v dogovorjenem plačilnem roku, smo upravičeni zaračunati zamudne obresti. V primeru neuspešnega dogovora o poravnavi terjatev, bomo po predhodnem pismenem opominu, plačilo izterjali s tožbo.

Lastništvo

Pridržujemo si pravico do lastništva nad dobavljenimi izdelki vse do celotne poravnave računa tj. vključno s stranskimi terjatvami, eventualnimi obrestmi in stroški. Šele ko je terjatev iz realizirane dobave izdelkov ali storitev v celoti poravnana, preide lastništvo na kupca.

Kupec je v času do poravnave računa dolžan ravnati z blagom kot dober gospodar. Kadar kupec ne plača blaga v dogovorjenem roku, ga zaradi pridržka lastninske pravice do popolnega plačila ne sme prodati drugemu kupcu. Pridržujemo si pravico do lastništva vseh ponudbenih prilog npr. skice, načrti ipd. Vsaka dokumentacija, ki jo pošljemo kupcu, se brez pisnega dovoljenja ne sme predati tretji osebi.

Varovanje podatkov

Kupec je zavezan s posameznimi informacijami in poslovnimi skrivnostmi v zvezi z izpolnjevanjem pogodbe ravnati zaupno in brez pisnega soglasja dokumente, risbe, skice ali podobne priloge ne sme posredovati tretji osebi.

Reklamacije

Kupec mora opraviti količinski in kakovostni prevzem blaga najkasneje v 5 dneh po prejemu blaga od prevoznika. Napake, ki so očitne, je potrebno pisno prijaviti takoj oz. najkasneje v roku 5 dni po prejemu blaga; prikrite napake je potrebno pisno prijaviti nemudoma po odkritju napake oz. v roku 5 dni od odkritja napake, vendar ne kasneje kot v roku 30 dni od dneva dobave.

Kupec je obvezen vsako škodo, ki je nastala pri prevozu ob primopredaji reklamirati prevozniku in pridobiti njegovo potrditev. Hkrati je kupec obvezen takoj sporočiti vsako škodo v pisni obliki prodajalcu.

V primeru upravičene reklamacije bomo le-to rešili najkasneje v roku 30 dni. V primeru, da reklamacije ni možno rešiti v tem roku, bomo obvestili kupca o novem roku in načinu rešitve reklamacije v pisni obliki. Kupec je dolžan zadržati izdelke do rešitve reklamacije in z njimi ravnati kot dober gospodar, v nasprotnem primeru odgovarja za nastalo škodo.

Garancija

Vsi dobavljeni izdelki imajo garancijo 24 mesecev od zagona naprave oziroma največ 30 mesecev od dneva prodaje izdelka. Kupec je dolžan upoštevati navodila za uporabo in montažo, ki so priložena izdelku. Ob nepravilni in nestrokovni uporabi ali montaži izdelka se ne more vložiti reklamacijski zahtevek. V teh primerih tudi preneha veljati garancija.

Garancijski dogovor je določen s pogodbo ali dodatkom k pogodbi.

Servisiranje

Servisiranje opreme izvaja servisna služba SELTRON d.o.o. v času garancije in izven garancijske dobe.

Pogoji servisiranja se opredelijo glede na vrsto blaga.

Kakovost blaga

Kakovost blaga mora ustrezati veljavnim standardom in normativom za posamezen izdelek oz. mora biti v skladu s posameznimi tehničnimi zahtevami, po katerih je izdelek izdelan.

Reševanje sporov

Vse spore bomo poskusili reševati sporazumno. V primeru, da sporov ne bo možno odpraviti sporazumno, je za reševanje le teh pristojno sodišče v Mariboru.

Pridržujemo si pravico do spremembe teh splošnih pogojev za prodajo.